Đại Thế Chí Bồ Tát, phật bản mệnh cho người tuổi Ngọ

0
20

Đại Thế Chí Bồ Tát có tên tiếng Phạn là Mahastamaprapta, dịch là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến, đọc ngắn gọn là Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát chủ yếu thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo. Ngài là phật bản mệnh của người tuổi Ngọ.

Ý nghĩa Đại Thế Chí Bồ Tát

Theo Quán Vô Lượng Thọ Kinh ghi chép, vị Bồ Tát này dùng ánh sáng trí tuệ chiếu rọi hết thảy, khiến chúng sinh tránh xa ba cõi ác, đạt sức mạnh vô thượng. Khi ngài di chuyển, thập phương thế giới như xảy ra địa chấn nên ngài được gọi là Đại Thế Chí. Ngài cùng Quán Thế Âm Bồ Tát là thị giả của Đức Phật A Di Đà. ở thế giới Tây Phương cực lạc. Ba Bản tôn này đều gọi chung là tam thánh Tây Phương.

Quán Thế Âm Bồ Tát dại diện cho sự từ bi còn Đại Thế Chí Bồ Tát đại diện cho trí tuệ. Ngài cũng có địa vị đặc biệt trong Mật giáo. Ngài có mật hiệu Trì Luân Kim Cương. Đại Thế Chí Bồ Tát cũng được nhắc tới thường xuyên trong Phật giáo và có được sự sùng bái nhất định. Tuy nhiên ngài không có ảnh hưởng rõ ràng như Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong văn hóa Việt, Đại Thế Chí Bồ Tát là phật bản mệnh cho người tuổi Ngọ.

Hình tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Quán Vo Lượng Thọ Kinh có ghi chép về hình tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát: ngài có thân lượng lớn bé khác so với Quán Thế Âm Bồ Tát, toàn thân ngài tỏa ra màu vàng tím lấp lánh, soi chiếu thập phương quốc thổ, làm cho chúng sinh hữu duyên được nhìn thấy tận mắt. Chỉ cần thấy một tia sáng nhỏ từ lỗ chân lông của ngài cũng coi như đã thấy ánh sáng quang minh tịnh diệu của chư Phật thập phương. Vì vậy Đại Thế Chí Bồ Tát cũng được gọi là Vô Lượng Quang Bồ Tát.

Thiên quan của ngài có 500 bảo hoa, mỗi bảo hoa lại có 500 bảo đài, mỗi bảo đài đều thể hiện quốc độ tịnh diệu của chư Phật thập phương. Tóc của ngài búi lại giống hoa sen đỏ, trên đó có bảo bình. Trong bảo bình chứa vô vàn ánh sáng trí tuệ được ngài dùng để độ hóa chúng sinh. Ngoài ra các tướng khác của ngài không khác biệt nhiều so với Quán Thế Âm Bồ Tát.

Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát là thái tử thứ 2 của vua Vô Chánh Niệm, cũng là em của Thái tử Bất Huyền (sau này là Quan Âm Bồ Tát), có tên thật là Ni Ma. GIống với vua cha và anh, Thái tử Ni Ma được phụ vương khuyên bảo, cúng dàng Phật Bảo Tạng và chúng sinh suốt 3 tháng.

Lúc đó trong triều có quan đại thần tên Bảo Hải, đã khuyên nhủ Thái Tử: “thưa Thái Tử, trong việc tu phước có hai thứ là tu phước hữu lậu và tu phước vô lậu, phước hữu lậu dù lớn lao đến mấy cũng chỉ ở cõi nhân gian, không thoát ra vòng sinh tử luân hồi. Phước vô lậu thì sau này kết quả nằm ngoài ba cõi bốn dòng, đời đời kiếp kiếp phiêu diêu tự tại. Vì thế, Thái tử nên vì chúng sinh mà cầu “Nhất Thiết Trí”, mang công đức ấy hướng đạo Vô Thượng Bồ Đề, phước báu đó mới là vô cùng tận, mà cũng viên mãn tâm nguyện của người”.

Thái tử Ni Ma nghe vậy, bèn chắp tay thưa với Phật Bảo Tạng: “Thưa Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi xin đem công đức cúng dường Phật và chúng tăng trong vòng ba tháng, và những hạnh tu tập của tôi như là ba nghiệp thân, ba nghiệp ý cùng các hạnh tu thanh tịnh của tôi mà hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cầu một thế giới trang nghiêm đẹp đẽ, như cõi Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công ĐỨc Quang Minh Sang Vương Như Lai mà ngài đã thọ ký cho huynh trưởng tôi. Tôi xin tiếp tục tu đạo Bồ Tát, làm Phật sự, khuyên răn chúng sinh, đem tới lợi ích cho chúng sinh để nhanh chóng hoàn thành hạnh nguyện tôi đã thề. Chừng nào Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai diệt độ, tôi sẽ thành đạo, kế ngôi Phật truyền Chánh Pháp mà độ hóa chúng sinh”.

Đức Phật Bảo Tạng nghe vậy bèn thọ ký: “Lòng người muốn một thế giới rộng lớn trang nghiêm, qua đời vị lai, trải qua hằng hà sa kiếp, người sẽ đạt được tâm nguyện của mình. Tâm nguyện của người lớn như vậy nên ta đặt hiệu cho người “Đắc Đạo Thế”, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Sau khi Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai nhập niết bàn người sẽ thành Phật, mang hiệu Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai, kế tiếp ra đời độ hóa chúng sinh”.

Thái tử Ni Ma sau khi nghe xong, liền thưa với Phật Bảo Tạng : “Bạch Đức Thế Tôn, nếu tôi đạt được tâm nguyện, tôi sẽ kính ngài làm khắp thế gian vang động, giữa hư không xuất hiện hoa thơm và cầu cho đức Phật mười phương cũng thọ ký cho tôi như vậy”.

Thái tử Ni Ma vừa nói xong, cúi lạy Phật thì cả thập phương thế giới, vạn vật rung chuyển tạo tiếng vang rền, giữa hư không có đủ loại hoa thơm rơi xuống như mưa. Đức Phật thập phương đều thọ ký: “Tại cõi Tán đề lam có đệ tử của đức Phật Bảo Tạng tên Ni Ma, thái tử của vua Vô Chánh Niệm, phát tâm cúng dường Phật và chúng sinh 3 tháng, đem công đức đó hồi hướng Đạo Vô Thượng Bồ Đề và nguyện đặng ở cõi thế giới trang nghiêm. Sau này trải qua hằng hà sa kiếp sẽ đắc đạo thành Phật”.

Sau khi được thọ ký, thái tử Ni Ma tràn đầy niềm vui. Sau này, Thái tử lâm chung rồi đầu thai sang kiếp khác, kiếp nào cũng luôn giữ tâm nguyện, quyết chí tu hành, mở mang trí tuệ cho chúng sinh và làm nhiều việc có ích, dìu dắt chúng sinh thoát bể khổ luân hồi.